Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Böszörményi Zoltán - Psychotomimeticumok vizsgálata emberen

2014.11.25

Országos Ideg- és Elmegyógyintézet, Budapest

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN
Közlésre érkezett: 1968. VIII. 2

 

Az ezen tárgykörbe tartozó és tudományos igényű első európai közlemény 1885-ben jelent meg: Prentiss és Morgan önkísérletek alapján a meskalin hatásáról számoltak be. A hallucinogén vagy révületkeltő új anyagok klinikai vizsgálata azóta is csábító, de egyben nehéz feladat a psychiaterek és psychológusok számára, melyet a technikai fejlődés is csupán kis részleteiben könnyített meg. Számos vegyület rendelkezik psychotomimeticus vagy psychodyslepticus hatással (a hallucinogén vagy eideticum és phantasticum megjelölést újabban mellőzik, mert ez a bonyolult hatásegyüttesnek csupán a részleteire utal).

Ma közös megegyezéssel — Peringer nyomán — mégis csak azon vegyületeket jelöljük e névvel, melyek a tudatot csak kevéssé alterálják, így a kísérleti egyénnek még a vegyület hatása közben is lehetősége marad arra, hogy élményeit részleteiben is közölhesse környezetével.

Tehát a szer nem okozhat olyan fokú psychés desorganisatiót vagy tudat- és emlékezés-zavart, melyet szokványos gyógyszermérgezéseknél vagy heveny organicus jellegű psychosisoknál észlelhetni. Így a kísérlet alatti realitásmegítélés vagy némely mentális folyamat integrálásának fogyatékosságáról is számot kell tudni adni, az esetleg jelentkező illuziók, hallucinációk, téveszmék, finomabb hangulat zavarok stb. részletezésével együtt. Fontos követelmény lenne a vegyülethatás reversibilitása, relatív veszélytelensége és a megszokásra vezető kvalitás hiánya is. A ma használatos psychotomimeticumok ezen követelményeknek nagyrészt — kellő adagolás és szakértő ellenőrzése mellett — megfelelnek, bár az addictio kialakulása biztonsággal aligha zárható ki.

3.1.jpg

Kémiailag nagyjából három csoportba sorolhatók ezen vegyületek: 1. az un. phenylethylamin-csoport, melynek legismertebb tagja a meskalin; 2. a tryptamin-csoport, melybe az összetettebb gyűrűszerkezetbe rejtett tryptamin vázú olyan vegyületeket is sorolják, mint az LSD 25, a harmin vagy az ibogain, de ennek tagjai az egyszerű tryptamin vázú szerek is, mint a bufotenin, diethyltryptamin, Psilocybin stb. Végül 3. a kémiailag heterogén csoport, ide tartoznak a ditran, sernyl, nalorphin stb.

A révületkeltő vegyületek hatásával kapcsolatos kívánalmak részben már tükrözik a klinikus methodikai nehézségeit. De egy ismeretlen vagy újonnan szintetizált vegyület esetleges psychotomimeticus sajátságára az állatkísérletek is csupán csekély valószínűségű prediktív adatokat nyújthatnak. A révületkeltő hatással eddigi ismereteink szerint még legjobban a nyulakon vizsgált centrális lázkeltő hatás korrelál (Cerletti). Így az ember-experimentum a döntő, melynél a könnyebb megfigyelhetőséget biztosító behaviorista, azaz magatartásváltozást figyelő technika kevéssé alkalmazható.

A hasonló szerek hatása emberen ugyanis főleg szubjektív és személyes jellegű, mely annak nyílt viselkedésében egyáltalán nem, vagy csak töredékesen tükröződik. Az érzelmi-affektív, a logikai-cognitív és az érzékelési funkciók zavarai emellett olyan árnyalatokban nyilvánulhatnak meg, melyeket a képzett és önkifejezésben gyakorlott kísérleti személyek is közölhetetleneknek tartanak, mint ezt saját kísérleteink írókkal és költőkkel is bizonyították. A jelenségek hullámzó változását szavakkal nem követhették, de maga a leírás megkísérlése is már változást idézett elő állapotukban.

A szemantikai problémákhoz kapcsolódnak olyan variabiliák, melyeket az eddigi tanulmányok többsége nem értékelt kellően: az egyéni különbségek, a szeradag nagysága, a hatás időbeli lefolyása, a kísérleti környezet pontos struktúrája, az előzetes információktól függő anticipációs beállítottság stb. Mindezek legalább olyan figyelmet érdemelnének a révületkeltőknél, mint a biokémiai és somatikus-vegetatív változások. A kísérleti összhelyzet fontosságát joggal számos közlemény kiemeli.

Közismert, hogy kémiailag tiszta hallucinogénekkel laboratóriumban végzett kísérletek, melyeknél tehát a mágikus vagy varázsnövények hatóanyagát alkalmazzák, eredményeikkel meg sem közelítik egyes kutatók, antropológusok és történészek drámai leírását egy-egy bennszülött szertartásról, melynek egész tömegpsychológiai atmoszférája és rituális felépítése őket magukat is nagyban befolyásolta.

A milieu-adottságok fontosságát nem cáfolhatja Vasson azon érdekes, de izolált észlelése, hogy néhány mexikói curanderának Psilocybint adva, azok ugyanolyan hatásról számoltak be, mint melyeket a szent füstölt gombák elfogyasztása után tapasztaltak. A módszertani problémák egy részére egy ez évben megjelent közleménynyel kapcsolatban, azt név nélkül, példaként említve szeretnék rámutatni.

A vizsgálók azonos szert azonos adagban injectióban adtak két csoportnak, egyik normál volonterekből, másik szintén önkéntes alkoholelvonásos betegekből állt. A normálokat nem informálták, a kísérleteket „zord” kezelő­ helyiségben, a hangsúlyt a tesztelésekre fektetve végezték, kísérlet közben minimális érzelmi támogatást adva nekik. Az alkoholistáknál ezzel ellentétben az előzetes információra, a kellemes környezetre és a kísérletvezetővel való jó kapcsolatra, az érzelmi támogatásra stb. nagy súlyt fektettek. A pontozó- skálás kiértékelés eredménye igazolni látszott hipotézisüket: a normál csoportnál sokkal több kóros psychopathologiai élményről számoltak be, mint a környezetileg előnyösebb és érzelmi-támogatásban részesült csoportnál. Az érzelmi stabilizálás tehát az alkoholista csoportban a hallucinogén hatását némileg egyensúlyozni látszott.

A feltevés és eredmény is valószínűleg helyes; a kísérleti terv azonban számos hibaforrást nem vett tekintetbe: 1. Az alkoholisták bizonyos toxikus hatások elviselésében „jártasabbak” lehettek, tehát pánikreactióra vagy regressióra kevésbé lehettek hajlamosak. 2. Az elvonással kapcsolatos kezelés enzim-rendszereik működését is átalakíthatta. 3. Az alkoholisták alapszemélyisége valószínűleg a normálokétól eltérő volt. Feltételezhető az is, hogy bennük a modellpsychosis-kísérlet közben masochista-bűnhődniakaró tendenciák érvé­nyesültek, mint azt alkoholisták kezelésénél gyakran tapasztaltuk. — A kifogásokat még sorolhatnánk; ezek egy. részét szerzők eleve kivédhették volna, ha mindkét csoport vagy normálokból, vagy alkoholistákból állt volna, ill. a csoportok tagjait tesztelés alapján párosították, „match-olták” volna stb. A szerhatás vegetatív-somaticus, ill. neurophysiológiai jeleinek vizsgálata kevesebb problémát jelent, így ezt nem részletezem, csupán kiemelném, hogy az un. kiindulási helyzet megítélésében, tehát a kísérleti egyén aktuális állapota felmérésében ezeknek is komoly jelentőségük van.

Újabban a hallucinogenhatást a perceptiós szintküszöb, továbbá az eidetikus utóképek tartamának meghatározásával is objektiválni igyekeznek. Mindez nem teszi feleslegessé az önmeígfigyelést, melynek megkönnyíté­ sére a psychológusok már 60 év előtt £ kísérleti alanyok introspectióra való szoktatását ajánlották, hogy perceptióikat jobban értékelhessék, sőt azokat közölhessék is; ez az introspectióstraining természetesen az egyének suggestibilitását is fokozhatja. A kérdőívek és tünetellenőrző skálák (az Abramson— Jarvik-, és Rockland—Pollin-féle két ilyen skála direkt a modellpsychosis tüneteinek rögzítésére készült) jó segítséget nyújthatnak különböző révületkeltők hatásprofiljának és a tünetek erősségének objektívebb' összehasonlítására.

A projectiv testek is (Rorschach, TAT) jó szolgálatot tehetnek. Egyesek bizonyos értelmi-logikai feladatokat is használnak, bár a figyelem romlása már az egyszerű számtani feladatoknál is kitűnik. A jegyzőkönyvvezetés nélkülözhetetlen, ma már az egész kísérlet magnó-rögzítése és időnkénti filmfelvétel is a dokumentációhoz tartozik.

Mindezek mellett szükség van a kísérleti személy élménybeszámolójára is, melyet a szerhatás után közvetlenül, de mindenképpen 24 órán belül le kell rögzíteni. Heimann az egyes psychotomimeticumok hatásának összehasonlítására új módszerként azt javallja, hogy a hatásidőt osszuk öt részre, minden időszakban végezzünk film- és magnó-felvételt, ellenőrizve az intellektuális functiókat és a perceptiós változásokat is. így szerinte az egyes hallucinogének sajátos, jellemző és egymástól eltérő hatásprofilját jobban meg lehet állapítani. Leuner vele ellentétben azt tartja, hogy az egyes révületkeltők hatása csupán a tartamban és intenzitásban tér el egymástól, egyébként két extrém és egymással polárisán ellentétben álló hatástípust lehet elkülöníteni: egyiknél a hallucinatiók dominálnak csaknem tiszta tudat mellett (pl. meskalinnál), a másiknál a deliriogen hatás áll előtérben, a tájékozottság és magasabb psychés funkciók súlyosabb alteratiójával (pl. egyes központi anticholinerg-szerek).

Ügy vélem, hogy Leuner túlegyszerűsít; saját tapasztalataink inkább Heimann igazát erő­ sítik meg, mely szerint egyes típusos psychotogeneknek sajátos, jól megítélhető hatásprofilja van, mely az egyéni reactióskészségtől független, ha kellő adagokat választunk; toxicus túladag minden ilyen szerből deliriogen. Intézetünkben eddig közel 600 psychotomimeticum-kísérletet végeztünk, a legkülönbözőbb vegyületekkel, újabban Psilocyn-nel és dipropyltriptaminnal is, részben therapiás célzattal; magam öt önkísérleten estem át. Így némi joggal mondhatom el saját módszertani felfogásomat is.

Magukat a somaticus, de főleg az electrophysiologiai vizsgálatokat a kísérleti személyek többsége terhesnek érzi, az EEG-regisztrálásnál a szükséges immobilitás hat kellemetlenül, a sivárabb laboratóriumi környezettől eltekintve is. De a kérdőívek, projectívtestek, sőt egyszerű logikai feladatok is gyakran elutasítást váltanak ki, mert a vizsgáltak szívesebben merülnének el kóros perceptióik misztikus világába, vagy némelyek egyszerűen introvertáltan meditálnának. A több önkísérleten átesett munkatársak többsége jobban értékelte a kényelmes lakásokban rendezett experimentumot, hol zenét jobban hallgathattak, esetleg hangszereken játszhattak, vagy kedvenc kép-reprodukcióikat megnézhették stb.

Ezért egy. új vegyület psychotomimeticus hatásprofiljának tisztázására célszerűbbnek véljük a kísérletet azonos személlyel kétszer végezni el, egyszer minden tudományos kontrollálási mérésnek és tesztelésnek eleget téve, laboratóriumi milieu-ben, míg később, 10—14 nap múlva esetleg otthoni környezetében vagy megfordítva.

A kísérlet ismétlése természetesen hibaforrást jelent, főleg az egyes tünetek előre várása miatt, némelyek a második experimentumba nem is egyeznek bele; ha mégis sikerül elég egyénnel ismételteim, úgy előnyként lehet az azonos személyiséget, mint már részben ismertet, elkönyvelni.

A második lehetőség sajnos még nagyobb akadályokba ütközik: két egymástól független, de elég nagy csoportot képezni, megközelí­tőleg azonos személyiség-adottságú egyénekből, lehetőleg párosítással, hogy a tünetprofil és annak a környezettől való esetleges függősége vagy a további variábiliák is statisztikailag megfoghatóak legyenek. A nagyobb számok bizonyos ritkább és egyéni reactiósmódok kiszűrését is könnyen lehetővé tennék, így az új szer hatásprofilja jobban beilleszthető volna a már ismert vegyületek közé. Mindezt standardizált módszerekkel és lehetőleg kockázatmentesen megvalósítani, úgy vélem, csak a jövőben és nagyobb szervezéssel sikerülhet. 

 

PDF letöltése

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Osida60

(Epuji76, 2018.12.16 13:13)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/pahtension-bas-prix-internet-securise-pahtension-sans-ordonnance http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/kenalogin-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-uruguay http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-denargra-130mg-baisse-prix-paiement-mastercard http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zofran-8-mg-sin-receta-de http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/viagra-100mg-donde-comprar-sin-receta-por-internet-ecuador http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/low-price-lomefloxacin-400-mg-buy-online-can-i-buy-maxaquin-no-rx http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-nipatra-sildenafil-citrate-200-mg-r http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/syalpha-tadalafil-10-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-betaplex-carvedilol-25-mg http://ask2learn.com/?qa=7100/como-fa%C3%A7o-para-comprar-cipro-gen%C3%A9rico-envio-48h-portugal http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/exgra-sildenafil-citrate-pas-cher-acheter-prix-sildenafil-citrate http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fluvoxamina-al-mejor-precio-estados http://amusecandy.com/blogs/post/435251 http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/metilcobalamina-comprar-online-argentina http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/udenafila-zudena-100-mg-comprar-de-confianza-via-internet-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-comprar-viraha-130mg-sin-receta-de-calidad-sildenafil http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-heatex-150-mg-online-where-to-buy-heatex-online-to-us http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/glyburide-micronase-como-posso-comprar-gen-rico-online-brasil http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-sildara-sildenafil-citrate-menor-pre-o-on http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21212&qa_1=blupill-comprar-menor-pre%C3%A7o-pela-internet http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/order-tarim-50mg-online-buying-tarim-ok http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-de-avafil-sildenafil-citrate http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-tada-diario-tadalafil-mais-barato-internet-no-brasil http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/tigerfil-sildenafil-citrate-o-commander-pharmacie-prix-vrai http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/viasil-como-comprar-gen-rico-envio-rapido-generico-sildenafil http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-tadagra-10mg-safely-how-to-order-tadalafil-safely http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-levatra-sildenafil-citrate-50mg-sans http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-isordil-10mg-on-sale-canada-isordil-cheap-pharmacy http://showmeanswer.com/index.php?qa=37726&qa_1=onde-comprar-avafil-sildenafil-citrate-envio-rapido-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/purchase-generic-modrasil-130mg-online-buy-generic-modrasil

Amasu03

(Onupe27, 2018.12.08 22:27)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/discount-viasil-150mg-order-online-purchase-viasil-capsules
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-acheter-labetalolum-labetalol-labetalolum-generique
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/low-price-nefrotal-100-mg-buy-online-order-nefrotal-online-canada
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/338676
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/tetracycline-250mg-pas-cher-internet-sans-ordonnance-tetracycline
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-tantrix-sildenafil-citrate
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/buy-cialis-no-rx-where-can-i-buy-tadalafil-free-shipping
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-zuandol-sin-receta-env-o-urgente
http://opencu.com/profiles/blogs/comprar-generico-erasilton-sildenafil-citrate-entrega-r-pida
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2141/12533/tadovas-40mg-livraison-gratuite-bon-marche-tadovas-france-24
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/tada-tadalafil-20mg-como-comprar-entrega-r-pida-na-internet
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amlodipino-urgente-ecuador
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-cianeo-gen-rico-online-no-brasil
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-without-prescription-where-can-i-buy-sildenafil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-500-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-h-for-60-mg-gen-rico-urgente-brasil
http://webclub.allpix.net.ee/groupware/blogs/post/28161
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lidera-25-mg-sin-receta
http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=174097&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-confianza-possivel-comprar-avafil-receita
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-casodex-50mg-low-price-can-i-purchase-bicalutamide-cheap
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-nafroz-4mg-prix-ondansetron-en-pharmacie-suisse
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-h-for-tadalafil-gen-rico-com-garantia-pela-net-brasil
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/comprar-olvion-sin-receta-por-internet-usa-olvion-generico-precio
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21814&qa_1=securise-xyorg-tadalafil-achat-tadalafil-original-france
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/ciavor-tadalafil-como-posso-comprar-entrega-r-pida-via-internet

Проститутки Краснодара

(Amuelrew, 2018.10.12 14:25)

[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru]Проститутки Краснодара[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Недорогие проститутки[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Интим знакомства в Краснодаре в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюх в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Недорогие шлюхи Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru]Проститутки Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд проституток в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Бюджетные проститутки Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru]Проститутки в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Недорогие шлюшки Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства Краснодара[/url]

слои бурении скважин

(Pavlosxqn, 2018.09.16 20:36)

Привет дамы и господа!
Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. [url=https://voda-da.by/]скважина на воду[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин на воду[/url], [url=https://voda-da.by/]скважина минск[/url],[url=https://voda-da.by/]скважина на воду цена[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин в минской области[/url],[url=https://voda-da.by/]ремонт скважин[/url] и [url=https://voda-da.by/]бурение скважин минск[/url].Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://clubzdorovje.ru/user/Patriotirz/
http://www.pressa71.ru/index/8-129682
http://www.cfmgei.ru/index/8-28303
http://forum.white-society.org/profile.php?id=115582
http://jp.un-wiredtv.com/index.php/member/74514/

fifa 15 скачать обновление составов 2016

(garneuvoke, 2018.03.25 14:50)

Ваша идея пригодится

---
Замечательно, очень забавная мысль скачать fifa 15 32 bit windows 7, fifa 15 скачать торрент 2015 и [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]кряк фифа 15 бесплатно[/url] кряк фифа 15

XEvil will crash worldwide internet

(MashaNealp, 2017.12.12 20:46)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-botnet CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"